Nacházíte se zde » Galderma » Etika a hodnoty

Etika a hodnoty

Ambicí společnosti Galderma je být považována za kompetentní a na inovacích založenou úspěšnou firmu, která se zaměřuje výhradně na potřeby dermatologických pacientů a dermatologů.

Součástí našeho úsilí je závazek pokročit ve výzkumu a v inovacích a zodpovídat za vysokou kvalitu výroby, distribuci, reklamu a zajistit, aby personál a pacienti byli informováni o správném používání našich produktů.

Etický kodex Galderma je naším závazkem dodržovat všechny právní předpisy v jednotlivých zemích. Zároveň by měl sloužit jako opora, která nám umožní dodržovat vysoké etické standardy reprezentované našimi hodnotami.

V dalších pokynech uvádíme podrobněji směrnice a postupy. Stručně řečeno, tyto směrnice a postupy, jakož i tento kodex činnosti a postupů, odpovídají našim očekáváním.

Pro koho je kodex závazný

Kodex přináší etická pravidla a očekávání, která se vztahují na vykonávání činnosti jménem společnosti Galderma. Je určen všem řídícím pracovníkům, manažerům a zaměstnancům společnosti Galderma a je pro ně závazný. Kodex se nemůže zabývat všemi situacemi, se kterými se můžeme setkat, ale určitě nabízí pokyny a řešení pro chvíle, kdy správná volba není zcela zřejmá.

Naši externí partneři, například subdodavatelé, prodejci, zástupci a klinické výzkumné organizace, jsou rozšířením společnosti Galderma. Pokud pracují v zastoupení společnosti Galderma, očekáváme, že budou konat v duchu kodexu, a v případě porušení standardů může být spolupráce s nimi ukončena. Pracovníci, kteří dohlížejí na externí partnery, je nesmí nikdy žádat, aby konali v rozporu s kodexem, a jsou povinni zajistit, aby tito partneři byli s příslušnými požadavky kodexu a všemi platnými zákony a předpisy seznámeni formou školení. Například externí subjekty, které propagují přípravky společnosti Galderma, jsou povinni naplňovat naše standardy a musí mít dostatečné vědecké znalosti na poskytování přesných a správných informací o přípravcích, které propagují.

Kůže

Naše vášeň pro dermatologii
Společnost Galderma je vybudována na myšlence, že dermatologie má při zlepšování zdraví lidí jedinečné postavení a zasluhuje proto naše plné nasazení. Kůže je orgán jako žádný jiný. Je naší styčnou plochou se světem.

Společnost Galderma je výjimečná vášní, se kterou naši zaměstnanci už od počátku k dermatologii a zdraví kůže přistupují.

Kůže chrání, dotýká se, hřeje, cítí, potí se a červená. To vše je ohroženo, když kůže onemocní. Cílem naší práce je zajišťovat a obnovovat zdraví kůže.

Zaměřeno na pacienta

Rozhodli jsme se soustředit výhradně na dermatologii tím, že vyvíjíme inovativní léčebná řešení pro zlepšení zdraví kůže a poskytujeme komplexní služby dermatologům a dalším lékařům, kteří léčí dermatologické pacienty.

Zaměření na pacienta považujeme za nejvyšší ze všech hodnot společnosti Galderma. Budeme se především snažit neustále inovovat v zájmu pokroku v dermatologii obecně. Usilujeme o dosažení nejvyšší kvality a špičkové úrovně ve všem, co děláme, přičemž nikdy neztrácíme ze zřetele, že naším hlavním cílem je pohoda a úplné uzdravení pacientů. Proto:

Inovace a permanentní vzdělávání

Vytváříme prostředí, které povzbuzuje k inovaci. Podněcujeme jednotlivce i týmy ke kreativitě a k aktivnímu hledání nových řešení. Vždy podporujeme ochotu ke změně, učení a zlepšování. Experimentování s novými nápady si ceníme jako cestu k novým poznatkům.

Víme, že náš náskok před konkurencí vychází ze schopnosti učit se a přizpůsobovat učení našemu prostředí. Ve společnosti Galderma jsme přesvědčeni o zásadním významu školení a rozvoje zaměstnanců. Snažíme se zaměstnancům nabídnout příležitosti k rozvoji a oceňujeme ty, kteří se vzdělávají z vlastní iniciativy anebo hledají vlastní zdroj odborné přípravy.

Zaměřujeme se také na podporu permanentního vzdělávání v oblasti dermatologie pro zdravotnické pracovníky a pacienty.

Zaměřeno na výsledky

Máme-li se udržitelným způsobem podílet na rozvoji dermatologie, musíme pracovat tak, abychom generovali zisk potřebný v dlouhodobém horizontu na vytváření bohatství a zachování existence společnosti. Výsledky ani zdroje se nenachází uvnitř podniku, nachází se mimo něj. Nejlepším způsobem, jak dosáhnout výsledků, je zkoumat příležitosti. Zaměření na příležitosti a vyčlenění zdrojů na ně přináší lepší výsledky než krátkodobé řešení konkrétních otázek. Při dosahování hospodářských výsledků záleží kromě schopností jako takových na vůdčích kvalitách a na porozumění výzvám v rychle se měnícím globálním podnikatelském prostředí.

Pro své akcionáře vytváříme hodnotu tím, že:

Spolupráce,závazky, autorita a odpovědnost
Ve společnosti Galderma věříme, že vykonávat svoji práci samostatně i v týmech tím nejzodpovědnějším způsobem je samo o sobě zdrojem motivace a předpokladem trvalého výkonu.

Vyhledáváme každou příležitost k budování vztahů, důvěry a k získávání zkušeností. Uvědomujeme si, že účinná spolupráce:

Jsme oprávněni konat, přijímáme své závazky a vyžadujeme zodpovědnost u sebe i u ostatních. Chceme, aby lidé přebírali zodpovědnost za své konání, a svěřujeme jim potřebné pravomoci. Osobní zodpovědnost za vlastní konání je s nimi spojena. Aby člověk zodpovědně plnil své úkoly, musí vědět, co může dělat a jak to může dělat, a aniž by narušil integritu našich hodnot a zásad, musí mít na zřeteli zájmy společnosti Galderma.

Společnost Galderma působí ve třech různých oblastech podnikání, které se řídí specifickými právními předpisy a nařízeními.

Obecnými podnikatelskými a obchodními postupy se zabývají jiné kapitoly kodexu. Tato kapitola je věnována aktivitám na podporu prodeje našich léčebných řešení a kontaktům se zdravotnickými pracovníky. V každé ze tří oblastí naší činnosti platí samostatné pokyny pro vztahy se zdravotnickými pracovníky.

Úcta k zákonům, etice a morálce

V každé zemi, ve které působíme, se usilujeme ctít všechny právní předpisy a nařízení a řídit se nejvyššími standardy chování. Budeme se vést svým etickým jednáním a dodržováním vysokého morálního standardu. Čestnost je naprostou nutností.

Je důležité, aby každý z nás znal příslušné právní předpisy a nařízení, které upravují naši práci, a aby nikdy nekonal způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy a nařízeními.

Všude tam, kde společnost Galderma působí, řídí se svými hodnotami, ke kterým patří i „úcta k zákonům“. Uznává a respektuje kulturu, politický systém a zákony zemí, ve kterých provozuje svoji činnost.

V zemích, ve kterých uvádí na trh své přípravky, přispívá společnost Galderma k zdraví pacientů a k řízení ochrany veřejného zdraví.

Úcta k člověku a rovnováha

Hájíme sebeúctu a důstojnost člověka a kulturu každého jednotlivce. Pěstujeme prostředí vzájemné úcty, které povzbuzuje k vyjadřování názorů a myšlenek bez ohledu na hierarchii. Ceníme si pozitivních vlastností, jako jsou efektivita, pracovní nadšení, zachování klidu pod tlakem, zdvořilost a empatie. Nepodporujeme simulantství, zahálčivost, paniku a neustálou svárlivost. Vážíme si těch, kteří upřímně říkají, co si myslí, ale ne těch, kteří tak činí s arogancí a povýšeností.

Věříme, že člověk je jedinečný a celistvý, ale zároveň mnohotvárný ve svých zájmech. Proto usilujeme o rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Věříme, že je důležité mít čas věnovat se vlastním zájmům, pracovat v příjemném prostředí, ve kterém vládne úcta, a mít plnohodnotný a spokojený rodinný život.


Tyto stránky používají soubory cookies. Používáním těchto stránek nám udělujete souhlas s používáním cookies podle dokumentu Vyhlášení o používání "cookies".
Více informací o souborech cookies, účelech, na které mohou být použité, o možnostech jejich zablokování a další informace najdete v dokumentu Vyhlášení o používání souborů "cookies".

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close