Nachádzate sa tu » Galderma » Etika a hodnoty

Etika a hodnoty

Ambíciou spoločnosti Galderma je, aby ju považovali za kompetentnú a na inováciách založenú úspešnú spoločnosť, ktorá sa zameriava výhradne na potreby dermatologických pacientov a dermatológov.

Súčasťou nášho úsilia je záväzok napredovať vo výskume a v inováciách a zodpovedať za vysokú kvalitu výroby, distribúcie, reklamy a zabezpečiť, aby personál a pacienti dostávali školenia a informácie o správnom používaní našich prípravkov.

Etický kódex Galdermy je naším záväzkom dodržiavať všetky právne predpisy v jednotlivých krajinách. Zároveň by mal slúžiť ako opora, ktorá nám umožní dodržiavať vysoké etické štandardy reprezentované našimi hodnotami.

Pre koho je kódex záväzný
Kódex prináša etické pravidlá a očakávania, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie činností v mene spoločnosti Galderma. Je určený všetkým riadiacim pracovníkom, manažérom a zamestnancom spoločnosti Galderma a je pre nich záväzný. Kódex sa nemôže venovať všetkým situáciám, s ktorými sa môžeme stretnúť, ale určite ponúka pokyny a riešenia pre chvíle, kedy nie je jasná správna voľba.

Naši externí partneri, napríklad subdodávatelia, predajcovia, zástupcovia a klinické výskumné organizácie sú rozšírením spoločnosti Galderma. Pokiaľ pracujú v zastúpení spoločnosti Galderma, očakávame, že budú konať v duchu kódexu, a v prípade porušenia štandardov môže byť spolupráca s nimi ukončená. Pracovníci, ktorí dohliadajú na externých partnerov ich nikdy nesmú žiadať konať v rozpore s kódexom, a sú povinní zaistiť, aby títo partneri boli s príslušnými požiadavkami kódexu a všetkými platnými zákonmi a predpismi oboznámení formou školenia. Napríklad externé subjekty, ktoré propagujú prípravky spoločnosti Galderma sú povinní naplniť naše štandardy a musia mať dostatočné odborné znalosti na poskytovanie presných a správnych informácií o prípravkoch, ktoré propagujú.

Koža
Naše zameranie na dermatológiu
Spoločnosť Galderma je vybudovaná na myšlienke, že dermatológia má pri zlepšovaní zdravia ľudí jedinečné postavenie a zasluhuje preto naše plné nasadenie. Koža je orgán ako každý iný. Je naším spojením s vonkajším svetom.

Spoločnosť Galderma je výnimočná naším záujmom, s akým našim zamestnanci už od začiatku pristupujú k dermatológii a k zdraviu kože.

Koža chráni, dotýka sa, hreje, cíti, potí sa, červená sa. To všetko je ohrozené, keď je koža chorá. Cieľom našej práce je zaistiť a obnovovať zdravie kože.

Zameranie na pacienta
Rozhodli sme sa sústrediť výhradne na dermatológiu, tým, že vyvíjame inovatívne liečebné riešenia pre zlepšenie zdravia kože a poskytujeme komplexné služby dermatológom a dalším lekárom, ktorý liečia dermatologické ochorenia.

Zameranie na pacienta považujeme za najvyššie zo všetkých hodnôt spoločnosti Galderma. Budeme sa predovšetkým snažiť neustále inovovať v záujme pokroku v dermatológii. Usilujeme sa o dosiahnutie najvyššej kvality a špičkovej úrovne vo všetkom čo robíme, pričom nikdy nezabudneme, že naším hlavným cieľom je pohoda a celkové uzdravenie pacientov. Preto:

Inovácie a neustále vzdelávanie
Vytvárame prostredie, ktoré povzbudzuje k inováciám. Podporujeme jednotlivcov a tímy ku kreativite a aktívnemu vyhľadávaniu nových riešení. Vždy podporujeme ochotu k zmene, učeniu a zlepšovaniu. Experimentovanie s novými nápadmi si ceníme ako cestu k novým poznatkom.

Vieme, že náš náskok pred konkurenciou vychádza zo schopnosti učiť sa a prispôsobovať učenie našemu prostrediu. V spoločnosti Galderma sme presvedčení o zásadnom význame školenia a rozvoja zamestnancov. Snažíme sa zamestnancom ponúknuť príležitosti k rozvoju a oceňujeme tých, ktorí sa vzdelávajú z vlastnej iniciatívy alebo hľadajú vlastný zdroj odbornej prípravy.

Zameriavame sa tiež na podporu neustálého vzdelávania v oblasti dermatológie pre zdravotníckych pracovníkov a pacientov.

Zameranie na výsledky
Ak sa máme udržateľným spôsobom podieľať na rozvoji dermatológie, musíme pracovať tak, aby sme generovali zisk potrebný z dlhodobého horizontu na vytváranie bohatstva zachovania existencie spoločnosti. Výsledky ani zdroje sa nenachádzajú v rámci spoločnosti ale mimo nej. Najlepším spôsobom, ako dosiahnuť výsledky, je zamerať sa na príležitosti. Zameranie na príležitosti a vyčlenenie zdrojov na ne prináša lepšie výsledky ako krátkodobé riešenia konkrétnych otázok. Pri dosahovaní hospodárskych výsledov záleží okrem schopností ako takých na vodcovských kvalitách a na porozumení výziev v rýchle sa meniacom globálnom prostredí.

Pre svojich akcionárov vytvárame hodnotu tým, že:

Spolupráca, záväzky, autorita a zodpovednosť
V spoločnosti Galderma veríme, že vykonávať svoju prácu samostatne a v tímoch tým najzodpovednejším spôsobom je samo o sebe zdrojom motivácie a predpokladom trvalého výkonu.

Vyhľadávame každú príležitosť k budovaniu vzťahov, dôvery a k získavaniu skúseností.
Uvedomujeme si, že účinná spolupráca:

Sme oprávnení konať, prijímame naše záväzky a vyžadujeme zodpovednosť u seba a u ostatných. Chceme aby ľudia preberali zodpovednosť za svoje konanie, a zverujeme im potrebné právomoci. Osobná zodpovednosť za vlastné konanie je s ňou spojená. Aby človek zodpovedne plnil svoje úlohy, musí vedieť čo môže urobiť, a ako to môže urobiť, bez toho aby narušil integritu našich hodnôt a zásad, musí mať na zreteli záujmy spoločnosti Galderma.

Spoločnosť Galderma pôsobí v troch rôznych oblastiach podnikania, ktoré sa riadia špecifickými právnymi predpismi a nariadeniami.

Všeobecnými podnikateľskými a obchodnými postupmi sa zaoberajú iné kapitoly kódexu. Táto kapitola je venovaná aktivitám na podporu predaja našich liečebných riešení a kontaktom so zdravotnickými pracovníkmi. V každej z troch oblastí našej činnosti platia samostatné pokyny pre vzťahy so zdravotníckymi pracovníkmi.

Úcta k zákonom, etike a morálke
V každej krajine, v ktorej pôsobíme sa usilujeme ctiť všetky právne predpisy a nariadenia a riadiť sa najvyššími štandardmi správania. Budeme sa riadiť etickým správaním a dodržiavaním vysokých morálnych štandardov. Čestnosť je úplnou nutnosťou.

Je dôležité, aby každý z nás poznal príslušné právne predpisy a nariadenia, ktoré upravujú našu prácu, a aby nikdy nekonal spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými právnymi predpismi a nariadeniami.

Všade tam, kde spoločnosť Galderma pôsobí sa riadi svojimi hodnotami, ku ktorým patrí aj „úcta k zákonom“. Uznáva a rešpektuje kultúru, politický systém a zákony krajín, v ktorých prevádzkuje svoju činnosť.

V krajinách, v ktorých uvádza na trh svoje prípravky, prispieva spoločnosť Galderma k zdraviu pacientov a k riadeniu ochrany verejného zdravia.

Úcta k človeku a rovnováha
Chránime sebaúctu a dôstojnosť človeka a kultúru každého jednotlivca. Snažíme sa o prostredie vzájomnej úcty, ktoré povzbudzuje k vyjadrovaniu názorov a myšlienok bez ohľadu na hierarchiu. Ceníme si pozitívne vlastnosti ako sú efektivita, pracovné nadšenie, zachovanie pokoja pod tlakom, zdvorilosť a empatiu. Nepodporujeme simulantstvo, lenivosť, paniku. Vážime si tých, ktoré úprimne hovoria čo si myslia, ale nie tých, ktorí tam robia s aroganciou a povýšenosťou.

Veríme, že človek je jedinečný, ale zároveň mnohotvárny vo svojich záujmoch. Preto sa snažíme o rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Veríme, že je dôležité mať čas venovať sa vlastným záujmom, pracovať v príjemnom prostredí, v ktorom vládne úcta, a mať plnohodnotný spokojný rodinný život.


Tieto stránky používajú súbory cookies. Používaním týchto stránok nám udeľujete súhlas s používaním cookies podľa dokumentu Vyhlásenie o používaní súborov „cookie“.
Viac informácií o súboroch cookies, účeloch, na ktoré môžu byť použité, o možnosti ich zablokovať a ďalšie informácie nájdete v dokumente Vyhlásenie o používaní súborov „cookies“.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close